Kultūrizglītība
Profesionālās ievirzes izglītība

Ministru kabinets 2022. gada 6. janvārī pieņēma grozījumus[1] Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”[2] (turpmāk – MK Nr. 720) ārkārtējā situācija tiek pagarināta līdz 28. februārim.

Vienlaikus pilnveidotas atsevišķas Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”[3] (turpmāk – MK Nr. 662) normas, kā arī regulējums papildināts ar jaunām normām.

Izglītības jomā saglabājas līdzšinējie nosacījumi par drošu mācību procesu (testēšana, maskas, distance, plūsmu nepārklāšanās u.c.). Vienlaikus tiek paplašinātas iespējas bērniem apmeklēt profesionālās ievirzes izglītības nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

MĀCĪBU PROCESS

 • Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve notiek attālināti vai klātienē (MK Nr.720 5.33.), tajā var piedalīties visi izglītojamie (ar /bez sertifikāta).
 • Profesionālās ievirzes izglītība klātienē nodrošināma drošā vidē (MK 720 5.32.1), ievērojot:
 • telpu platību uz katru bērnu (vismaz 3 m2);
 • telpu ventilācijas prasības;
 • izglītojamo skaits nodarbību grupā – līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītības programmu apgūst vienā izglītības iestādē;
 • izglītojamie ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) algoritmam (vispārējās izglītības iestādē).
 • Izglītības procesa īstenošanā pamata un vidējās izglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos.

Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot, ja tas ir objektīvi pamatoti mācību priekšmetu (kursu) īstenošanā atbilstoši izglītības programmas specifikai, kā arī mācību priekšmetu konsultāciju un interešu izglītības nodarbībās. Mācību priekšmetu konsultācijas un interešu izglītības nodarbībās tiek ievērotas prasības par telpu platību, vēdināšanu un izglītojamo skaitu nodarbību grupā (MK Nr. 720 5.32.1, 5.36.).

 • Vienlaikus vēršam uzmanību, ka izglītības iestādēm ir ļoti stingri jāizvērtē nepieciešamība pieļaut klašu (grupu, kursu) pārklāšanos, jo tas ir saistīts ar augstiem epidemioloģiskās drošības riskiem!
 • Joprojām – lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde mācību procesu rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot 1.–6. klasi) (MK Nr. 720 5.36.1);
 • Joprojām – pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam un pamatotam lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem pamatotu lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai var īstenot attālināti, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē (MK Nr. 720 5.36.2).

CITAS AKTIVITĀTES

 • konsultācijas reflektantiem klātienē organizējamas tikai individuāli, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus (testēšana/sertifikāts, maskas, distance, plūsmu nepārklāšanās u.c.);
 • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
 • izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās (MK Nr. 720 5.35.).

TESTĒŠANA

 • izglītojamie piedalās izglītības procesā klātienē, veicot Covid-19 antigēna skrīninga testu vai RNS noteikšanas testu atbilstoši SPKC algoritmam (MK Nr. 720 5.32.14.);
 • pilngadīgajiem izglītojamiem un nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt izglītības iestādi par ārpus izglītības iestādes veiktā Covid-19 antigēna skrīninga testa rezultātu. Izglītības iestāde nosaka kārtību par informēšanas veidu (piemēram, izmantojot pakalpojumu E-klase) (MK Nr. 622 104.1);
 • ja izglītojamā Covid-19 antigēna skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, izglītojamais izglītības iestādē atgriežas ar negatīvu laboratorijā veiktu RNS testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. Par pozitīvu Covid-19 antigēna skrīninga testa rezultātu nekavējoties informē izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā;
 • ja interešu izglītībā piedalās pirmsskolas izglītojamie kopā ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma izglītojamie ne agrāk kā pirms 24 h vecāku uzraudzībā veic antigēna paštestu. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem (MK Nr. 720 5.33.2.).
 • Izglītības iestāde iekšējās kontroles sistēmā  epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai (MK Nr. 622 113.1) nosaka atbildīgo personu un iekļauj kārtību:
 • kādā veicama izglītojamo  un nodarbināto testēšana;
 • par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu, dienesta viesnīcu pakalpojumu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu un profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālo apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;
 • sertifikātu verificēšanu un Covid-19 antigēna skrīninga testēšanas rezultātu pārbaudi;
 • kādā izglītojamais (nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis), nodarbinātais un pakalpojuma sniedzējs informē izglītības iestādi par pozitīva testa rezultātu.
 • Darbinieki, kuri strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas) un kuriem neorganizē skrīninga testēšanu vai kuriem tā nav veikta pēdējo 72 stundu laikā, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un viņiem nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā viņi bijuši tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss (MK Nr. 720 5.9.2).

VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTA DERĪGUMA TERMIŅŠ

Plānots, ka 2022. gada 15. februārī stāsies spēkā norma, kas definē, ka pilnībā vakcinēta persona ir persona, kurai ir pabeigta primārā vakcinācija un pagājušas ne vairāk kā 150 dienas pēc Janssen ražotās vakcīnas devas saņemšanas vai ne vairāk kā 270 dienas kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas citu vakcīnu gadījumā, vai persona, kura ir saņēmusi balstvakcināciju.

Atgādinām, ka no 2021. gada 15. novembra klātienē izglītības procesa nodrošināšanā piedalās tikai tās personas, kurām ir sadarbspējīgs primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuras to uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai.

[1] Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (likumi.lv)

[2] https://likumi.lv/ta/id/326729

[3] Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (likumi.lv)