Profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšana (pārlicencēšana)

Jautājums:

Ja izglītības iestāde šobrīd licencē (pārlicencē) vienu no profesionālās ievirzes izglītības standartā mākslu jomā piedāvātajiem izglītības programmu variantiem (Mākslas jomā ‒ 1. vai 2.variants, Mūzikas jomā – I vai II), vai pēc gada vai ilgāka laika perioda, izvērtējot izglītības iestādei pieejamos materiāltehniskos un pedagoģiskos resursus, drīkstēs licencēt citu izglītības programmas variantu? Vai licencēšana būs maksas vai bezmaksas pakalpojums?

Atbilde:

Lai no 2024.gada 1.septembra nodrošinātu pāreju uz profesionālās ievirzes izglītības standartā noteiktajām izglītības programmām, izglītības iestādes esošās izglītības programmas licencē (pārlicencē) līdz 2024.gada 31.augustam. Tas ir bezmaksas pakalpojums, jo tādējādi tiek nodrošināta izglītības iestādes darbība atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām.

Gadījumā, ja izglītības iestāde pēc 2024.gada 1.septembra, izvērtējot materiāltehniskos vai pedagoģiskos resursus, konstatē, ka ir iespēja uzsākt īstenot esošās izglītības programmas citu variantu (Mākslas jomā ‒ 1. vai 2.variants, Mūzikas jomā – I vai II), tā tiek uzskatīta kā jauna izglītības programma un tās licencēšana ir maksas pakalpojums.

Jautājums:

Vai licencēt (pārlicencēt) vienu Dejas jomas izglītības programmu uz divām Dejas jomas izglītības programmām (10V un 20V) būs maksas pakalpojums?

Atbilde:

Ja izglītības iestāde izvēlēsies licencēt (pārlicencēt) divas izglītības programmas (piemēram, 10V un 20V), līdz 2024.gada 31.augustam tas būs bezmaksas pakalpojums, jo tādējādi tiek nodrošināta izglītības iestādes darbība atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām.

Jautājums:

Kāda secībā ir jāsaskaņo licencējamās (pārlicencējamās) izglītības programmas?

Atbilde:

Izglītības programmas virzība noteikta valsts profesionālās ievirzes izglītības standarta mākslu jomā metodikas 2.punkta 2.2.apakšpunktā “Izglītības programmas saskaņošana un licencēšana”.

Izglītības iestādes sākotnējās darbības licencējamās (pārlicencējamās) izglītības programmas saskaņošanai:

  1. aizpildītu profesionālās ievirzes izglītības programmas veidlapas projektu pirmreizējai izskatīšanai ar elektroniskā pasta starpniecību nosūta Latvijas Nacionālā kultūras centra attiecīgās jomas ekspertam,
  2. pēc eksperta atbildes saņemšanas un iespējamiem kļūdu labojumiem vai nepieciešamajiem papildinājumiem, izglītības iestādes vadītājs APSTIPRINA  profesionālās ievirzes izglītības programmas veidlapu,
  3. izglītības iestādes dibinātājs SASKAŅO izglītības programmas veidlapu,
  4. Latvijas Nacionālais kultūras centrs SASKAŅO izglītības programmas veidlapu.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu veidlapas aizpildīšana

Jautājums:

Kā korekti aizpildīt profesionālās ievirzes izglītības programmas veidlapu? Vai tās 2.lpp. atstāj paraugā iekļautos ierakstus?

Atbilde:

Aizpildītas profesionālās ievirzes izglītības programmu veidlapu piemērus Mākslas jomas, Mūzikas jomas un Dejas jomas izglītības programmās skatīt LNKC tīmekļa vietnē: https://www.lnkc.gov.lv/lv/profesionalas-ievirzes-izglitibas-valsts-standarts 

Jautājums:

Kāda adrese jānorāda profesionālās ievirzes izglītības programmas veidlapas ailē “Izglītības programmas īstenošanas vietas/-u adrese/-es”?

Atbilde:

Profesionālās ievirzes izglītības programmas veidlapas ailē “Izglītības programmas īstenošanas vietas/-u adrese/-es” jānorāda licencētās/-o izglītības programmas/-u faktiskā/-ās īstenošanas adrese/-es. Licencējot (pārlicencējot) esošās izglītības programmas tiek norādītas šobrīd esošās izglītības programmu īstenošanas vietas.


Profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību priekšmetu programmas

Jautājums:

Kas jānorāda mācību priekšmetu programmās?

Atbilde:

Profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību priekšmetu programmās jānorāda mācību priekšmeta mērķus, uzdevumus, tā saturu un sasniedzamos rezultātus, noslēguma pārbaudījuma veidu, resursus. Mācību priekšmetu programmu mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti skatāmi kopsakarā ar valsts profesionālās ievirzes izglītības standarta mākslu jomā 2., 3. un 5.punktu.

Pie materiāli tehniskiem resursiem jānorāda specifiski resursi vai arī izmantojamie materiāli, kas atbilst mācību priekšmeta saturam (tēmai vai mācību uzdevumam, nebūtu svarīgi vai no vadlīnijām vai kādi skolas resursi – metodiskie materiāli), jo mācību priekšmeta programmai ir sasaiste ar konkrēto skolu/mācību punktu.

Jautājums:

Vai profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību priekšmetu programmu pieraksts var būt atšķirīgs no pieejamajām mācību priekšmetu veidlapām (mākslas jomā)?

Atbilde:

Izglītības iestāde Mākslas jomas, Mūzikas jomas un Dejas jomas izglītības programmās drīkst izvēlēties sev ērtu, viegli saprotamu, izglītības iestādē apstiprinātu vienotu mācību priekšmetu programmu pieraksta veidni.

Kā piemēru var izmantot LNKC tīmekļa vietnē pieejamo Mākslas jomas izglītības programmu mācību priekšmetu programmu veidni: https://www.lnkc.gov.lv/lv/makslas-macibu-prieksmetu-programmas-un-vadlinijas 

Ministru kabinets 2023. gada 19. decembra sēdē apstiprinājis Kultūras ministrijas (KM) izstrādāto valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā. Tas regulē valsts, pašvaldību vai privātpersonu dibināto profesionālās izglītības iestāžu vienotu pieeju profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslu (mūzika, māksla, deja) jomā īstenošanā. Standarts stāsies spēkā ar 2024. gada 1. septembri. Saskaņā ar to izglītības iestādes pakāpeniski pāries uz pilnveidotu mācību saturu.

Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā


Valsts profesionālās ievirzes izglītības standarta mākslu jomā obligātā satura īstenošanas METODIKA

Metodikas PIELIKUMI (word formātā):

Izglītības programmu mācību PARAUGPLĀNI:

Profesionālās ievirzes IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDLAPAS PARAUGS un tā aizpildīšanas paraugi:

Izglītības programmu PĀREJAS NOTEIKUMU IEVIEŠANAS PLĀNS (pdf formātā):


(iesniedzama Izglītītības kvalitātes valsts dienestam)