Valsts budžeta dotācijas aprēķināšana un sadalīšana pašvaldību un privāto dibinātāju izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”.

Finansēšanas līgumu slēgšanu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu, finansējuma pārskaitīšanu uz izglītības iestādes norādīto Valsts kases norēķinu kontu reizi mēnesī un izglītības iestāžu dibinātāju iesniegto pārskatu par valsts budžeta dotācijas izlietojumu pārbaudi un apstiprināšanu īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs.