Kultūrizglītība ietver profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās, profesionālās augstākās (to starp īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas) un akadēmiskās augstākās izglītības programmas kultūras, mākslu un radošo industriju nozarē izglītības tematiskajā jomā "Mākslas", kā arī starpdisciplināras programmas, tostarp kultūras mantojuma un citās jomās. Kultūrizglītību var apgūt formālās un neformālās izglītības ietvaros.

Kultūrizglītības sistēma nodrošina izglītības īstenošanas pēctecību un sagatavo profesionālus māksliniekus dažādās jomās - mūziķus, dejotājus, kultūras nozares un ar radošajām industrijām saistītus speciālistus un pedagoģiskos darbiniekus. Kultūrizglītība sniedz zināšanas un prasmes kultūras un mākslu jomā, veicina kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā attīstīšanu, veicina radošo domāšanu un personības daudzpusīgu attīstību, tostarp STEAM prasmju attīstību. Kultūrizglītība nodrošina Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un ilgtspēju, veido izpratni par kultūras daudzveidību un sagatavo zinošus kultūras patērētājus.

Latvijas kultūrizglītības sistēmu veido valsts un pašvaldību, kā arī privātpersonu dibinātas izglītības iestādes.

Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Pētījumi kultūrizglītībā