Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tā darbību nosaka 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 931 “Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”.

DARBĪBAS MĒRĶIS

Īstenot valsts politiku kultūras un radošo industriju izglītības, Latvijas kultūras vērtību un laikmetīgo izpausmju pieejamības nodrošināšanā, nemateriālā kultūras mantojuma, Dziesmu un deju svētku tradīciju un ar to saistītajās tautas mākslas jomās.

FUNKCIJAS UN DARBĪBAS VIRZIENI:

  1. Īstenot kultūras un radošo industriju izglītības politiku, sekmējot kultūras un radošo industriju izglītības pilnveidi un attīstību.
  2. Veicināt un koordinēt daudzveidīgu Latvijas kultūras vērtību un laikmetīgo izpausmju pieejamību bērniem un jauniešiem, tā veidojot izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrības ataudzi.
  3. Koordinēt Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un attīstību.
  4. Veicināt tautas mākslas procesu daudzveidību un nepārtrauktību, rosināt aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā.
  5. Veicināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanu.
  6. Veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

MOTO

KULTŪRA IR VISAS SABIEDRĪBAS KOPĪGĀ BAGĀTĪBA, SPĒKS UN IZAUGSMES IESPĒJA.

MISIJA

Sekmēt kvalitatīvas kultūrizglītības attīstību un labvēlīgus apstākļus Latvijas kultūras mantojuma un kultūras laikmetīgo izpausmju pieejamībai, iepazīšanai, izpratnei un iesaistei praktizēšanā, attīstīšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, stiprinot nacionālo identitāti un piederību Latvijai.

VĪZIJA

LNKC – dinamiska, uz sabiedrības interesēm un sadarbību vērsta valsts pārvaldes iestāde, atzīts viedokļa līderis Latvijā un starptautiskajā vidē, aktualizējot kultūras nozīmi indivīda, sabiedrības un valsts izaugsmē un labbūtībā.

VĒRTĪBAS

ATBILDĪBA: Mums ir augsti profesionālie un ētiskie standarti, un mēs piedāvājam sadarbības partneriem un klientiem labāko iespējamo risinājumu visās LNKC darbības jomās.

SADARBĪBA: Mēs sekmējam valsts, pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju kopdarbu un pieredzes apmaiņu, lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus atbilstoši indivīda, kopienas un sabiedrības interesēm un vajadzībām.

ATVĒRTĪBA: Mēs cienām atklātu komunikāciju un viedokļu daudzveidību, izprotam indivīdu un mērķgrupu vajadzības un veicinām izaugsmi personīgajā, profesionālajā un pilsoniskajā aspektā.