PROJEKTS - aicinām sniegt priekšlikumus lnkc@lnkc.gov.lv

 

Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadā

Informācija attiecas uz pašvaldību dibinātajiem mākslinieciskajiem kolektīviem

2024. gada valsts budžetā apstiprinātās valsts mērķdotācijas apmērs pašvaldību dibināto māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopā ir 966 394 euro, tas ir noteikts likuma „Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 30. panta pirmās daļas 4. punktā. Likumu skatīt www.likumi.lv.

Valsts mērķdotācijas apjoms 2024. gadā katrai valstspilsētai un novadam ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2024. gadam” 10. pielikumā

Valsts mērķdotācijas aprēķināšana un sadalīšana tiek īstenota atbilstoši 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk – Noteikumi Nr.649). Ministru kabineta noteikumus skatīt www.likumi.lv.

Valsts mērķdotācijas apmēru katrai pašvaldībai aprēķina, pamatojoties uz mākslinieciskā kolektīva dibinātāja sniegtajiem datiem elektroniskajā datubāzē „Latvijas digitālā kultūras karte” un saskaņā ar 2017.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”. Ministru kabineta noteikumus un 16.pielikumu skatīt www.likumi.lv.

Mērķdotācijas aprēķinā izšķir divu veidu kolektīvu grupas: G1 - koprepertuāra kolektīvus (kori, deju grupas, koklētāju ansambļi un pūtēju orķestri) un G2 - pārējos kolektīvus, kas noteikti Dziesmu un deju svētku likumā.

Pamatojoties uz aprēķinu 2024.gadā vienam G1 kolektīvam aprēķināti 806 EUR un vienam G2 kolektīvam aprēķināti 403 EUR.

Centrs mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām veic divas reizes gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20. jūnijam un 20. decembrim vienādās daļās uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē.

Pašvaldību uzdevums ir sadalīt valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajā iemaksām, kā arī aizpildīt pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatu informācijas sistēmā līdz 2025.gada 13. janvārim.

Pašvaldībām nekavējoties rakstiski jāinformē centrs par izmaiņām, kas saistītas ar kolektīva darbības izbeigšanu, kolektīva vadītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldību, kā arī par kolektīva neatbilstību šo noteikumu Nr.649 2. punktā minētajiem kritērijiem.

Informācija attiecas uz mākslinieciskajiem kolektīviem, kuru dibinātāji nav pašvaldības

Latvijas Nacionālais kultūras centrs informē, ka saskaņā ar 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības" apstiprināts valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums 2024. gadam, kas iekļauts Ministru kabineta 2024. gada 8. maija rīkojumā Nr. 358 "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2024. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības". https://likumi.lv/ta/id/351838

2024. gada 8. maija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 358 pielikumā Nr.1 (turpmāk - Rīkojums) iekļauti tie mākslinieciskie kolektīvi, kuri 2023. gadā gatavoja kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru - kori, latviešu skatuviskās dejas kolektīvi, kokļu mūzikas ansambļi un pūtēju orķestri. (G1)

Rīkojuma pielikumā Nr.2 iekļauti tie mākslinieciskie kolektīvi, kuri 2023. gadā gatavoja kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru un 2023. gadā piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos - folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, amatierteātri un vokālie ansambļi. (G2)

Centrs saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto mērķdotācijas sadalījumu pārskaita mērķdotāciju uz dibinātāja kontu Valsts kasē divas reizes gadā – līdz kārtējā gada 20. jūnijam un 20. decembrim – vienādās daļās.

Dibinātājs kolektīvu vadītāju darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmaksu piešķirtās mērķdotācijas apmērā veic līdz kārtējā gada beigām.

Mākslinieciskā kolektīva dibinātājam līdz 2025. gada 13. janvārim jāiesniedz atskaite par mērķdotācijas izlietojumu 2024. gadā Valsts kases ePārskatu sistēmā.

Centram ir tiesības veikt dibinātājam pārskaitītās mērķdotācijas izlietojuma uzraudzību un kontroli un izvērtēt mērķdotācijas izlietojuma atbilstību noteikumu prasībām, kā arī ir tiesības pieprasīt dibinātājam pārskaitītās mērķdotācijas vai tās daļas atmaksu mēneša laikā pēc centra pieprasījuma, ja mērķdotācija nav izlietota atbilstoši noteikumu prasībām.

Papildu informācija: merkdotacija@lnkc.gov.lv