2015. gadā pēc Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Kultūrizglītības padome, kuras darbības mērķis ir izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par kultūrizglītības attīstību un tās tendencēm Latvijā, kā arī sekmēt valsts institūciju un nozares profesionālu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar kultūrizglītības jomu. 

Kopš 2022.gada 8.jūlija ar kultūras ministra un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) apstiprinājumu Kultūrizglītības padome vienlaikus pilda arī Nozaru ekspertu padomes funkcijas. 

Kultūrizglītības padomes priekšsēdētāja ir Barbara Freiberga.

Kultūrizglītības padomes darba koordināciju un komunikāciju veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Kontaktpersona: Kultūrizglītības nodaļas referente Dina Lilisone, dina.lilisone@lnkc.gov.lv.

Padomes sēžu protokoli: