Ministru kabinets 2023. gada 19. decembra sēdē apstiprinājis Kultūras ministrijas (KM) izstrādāto valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā. Tas regulē valsts, pašvaldību vai privātpersonu dibināto profesionālās izglītības iestāžu vienotu pieeju profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslu (mūzika, māksla, deja) jomā īstenošanā. Standarts stāsies spēkā ar 2024. gada 1. septembri. Saskaņā ar to izglītības iestādes pakāpeniski pāries uz pilnveidotu mācību saturu.

Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā

Profesionālās ievirzes izglītības tematiskās jomas “Mākslas” standarta mērķis ir noteikt profesionālās ievirzes izglītības obligāto saturu, kā arī profesionālās kompetences vērtēšanas pamatprincipus. Tas izstrādāts, ietverot normas, kuras izglītības iestādes jau ilggadīgi ir ieviesušas un akceptējušas savā darbībā.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas mērķis ir profesionālo zināšanu apguve mākslu jomā, kurā piedalās plašs izglītojamo skaits, ļaujot identificēt un mērķtiecīgi attīstīt jaunos talantus, kuri turpinās kultūrizglītību nākamajās izglītības pakāpēs, tādējādi veicinot talantu ataudzi, kas būtu spējīgi nodrošināt Latvijas kultūras ilgtspēju. Lai sasniegtu profesionālās ievirzes izglītības programmu stratēģiskos mērķus, Standarts nosaka profesionālās ievirzes izglītības obligāto saturu, kura sasniedzamie rezultāti ir atsevišķi definēti mākslas, mūzikas un dejas jomās. Standarts noteiks arī izglītojamo profesionālās kompetences jeb mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipus un vērtēšanas kārtību.

2024. gadā Latvijas Nacionālā kultūras centrs organizēs profesionālās pilnveides pasākumus un nodrošinās metodisko atbalstu, lai palīdzētu ieviest Standarta normas izglītības iestādēs.