Latvijas skolas soma
klusētāji_8
Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Kultūras ministrija

Valsts izglītības satura centra vadītājas Līgas Lejiņas uzruna seminārā "Programmas "Latvijas skolas soma" pieredze un norišu aktualitātes" 2021. gada 12. februārī.

Laba diena, godātie kolēģi, un paldies par aicinājumu uz šo neklātienes tikšanos!

Ir patiess prieks uzrunāt programmas "Latvijas skolas soma" koordinatorus izglītības iestādēs un pašvaldībās, skolotājus un visus atbalstītājus, kā arī programmas vadītājus -  Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja kolēģus, ar kuriem Valsts izglītības satura centram ir izveidojusies ļoti laba sadarbība.

Tik tiešām - jau trīs gadus ikviens skolēns un skolotājs zina un atpazīst "Latvijas skolas somas" ideju un piedāvājumu, jo ir jau bijusi iespēja kopā ar klases un skolas biedriem iepazīt Latviju, piedalīties mākslas un kultūras norisēs, līdzdarboties dažādas aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās.

Programmā sniegtās iespējas ir mērķtiecīgi un jēgpilni izmantojamas skolēnu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšanā.

Tā ir līdztiesība pieejamībā kultūras norisēm visiem skolēniem. Tas nav izvēles vai atlases pasākums, bet vienota mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa.

2020. gada rudenī skolās ir uzsākta jaunā izglītības standarta ieviešana. Šajā pieejā ļoti nozīmīga ir skolēnu pieredzes sasaiste ar mācību mērķiem.

"Latvijas skolas somas" programma ir piemērs sadarbībai un sinerģijai divu nozaru – izglītības un kultūras starpā, lai radītu tiešu ietekmi uz skolotāja darbu.

Pilnasinīgai programmas darbībai šāda sinerģija ir nepieciešama arī skolām ar savas pašvaldības programmas koordinatoru, lai piedāvājumu mērķtiecīgi izmantotu katra skolēna vajadzībām.
Praksē redzam, ka ir gan veiksmīgi risinājumi, gan izaicinājumi. Nav pamata cerēt, ka viens koordinators varētu pārzināt simtiem skolēnu vajadzības mācību satura apguvei. Savukārt, ja skolotājs šo iespēju izmantojis tikai kā klases saliedēšanas pasākumu bez mācību mērķiem, tad rezultāts domājams nav bijis ar maksimāli  iespējamu guvumu. Ir bijuši arī pārpratumi, neizpratne par saturu, kādu skolēns iepazinis.

Tāpēc nozīmīgs ir ceļš, kādā piedāvājums nokļūst pie skolotāja un otrādi.

Skolu metodiskajām apvienībām, pašvaldību mācību jomu koordinatoriem būtu galvenā loma piedāvājuma satura atlasē konkrētajā situācijā, kad salāgojam skolēna vajadzības un skolotāju izvēli mācību mērķu sasniegšanai. Salāgojot saziņu un piedāvājuma mērķa izpratni noteikti varam pastiprināt darbību mērķtiecīgumu.

Trešais lielais sinerģijas veidotājs ar Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju - ir pašvaldības, kuras savu iespēju robežās ir papildinājuši programmas maciņu un atbalstījušas ar tām pieejamiem resursiem – telpām, transportu, savu kultūras infrastruktūru. Mēs to novērtējam un pateicamies.

Kultūras pieredze ir būtiska pilnveidotā mācību satura sastāvdaļa, tāpēc "Latvijas skolas soma" ir ne tikai radījusi iespēju skolām to izmantot, bet arī parādījusi skolotājiem, cik nozīmīga mācību procesā ir kultūras pieredzēšana klātienē. Savā ziņā tā bijusi kā skolotāju profesionālā pilnveide mācību formu dažādošanai un kultūras pieredzes procesa apzināšanai. Bet skolēniem programma ir devusi iespēju, nosacīti sakot, "no teorijas iekāpt dzīvē". 

Mēs ļoti priecātos šo ceļu turpināt, turpmākajam sadarbības laika posmam rosinot "Latvijas skolas somas" turētājus un pašvaldības, skolu vadības plānot iespējas arvien vairāk personalizēt piedāvājuma izmantošanu. Skolēnam, it sevišķi vidusskolas posmā,  ir svarīgi piedzīvot kultūru klātienē ne tikai masviedīgi (kopā ar visu  klasi), bet arī individuāli apmeklējot muzejus, aktivitātes. Uz to redzams vedina arī jaunā realitāte distancētajā ikdienā. 

Esam ļoti gandarīti, ka "Latvijas skolas somas" programmas īstenošana nav apstājusies arī šajā sarežģītajā pandēmijas laikā, kas ir izaicinājumiem pilns gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem, gan mākslas un kultūras jomu profesionāļiem. Programma meklē jaunus risinājumus un piedāvā kultūras norises digitālajā formātā. Tā atkal ir iespēja nodrošināt skolēniem daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās metodes, kā arī sniegt pozitīvu emociju pilnus brīžus, kas šobrīd tik ļoti nepieciešami viņu emocionālajai labizjūtai.

"Latvijas skolas soma" ir ļoti veiksmīgs sadarbības piemērs, kur visas iesaistītās puses - skolēni, skolotāji, mākslinieki, aktieri, mūziķi, dažādu radošo jomu pārstāvji, kultūras un izglītības darbinieki – ir ieinteresētas un atbalstošas kopīgi sasniedzamo mērķu īstenošanā. Lai mums izdodas augt un attīstīties un arī šajā gadā īstenot visas ieceres!

Paldies!