foto

Lai atbalstītu Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību, kā arī atbalstītu Dziesmu un deju svētku kustību, līdz šī gada 24. septembrim iespējams iesniegt pieteikumus Valsts kultūrkapitāla fonda jaunās mērķprogrammas projektu konkursā.

2016. gada decembrī tika pieņemts Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Septembra sākumā izsludinātā Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogramma “Nemateriālā kultūras mantojuma attīstība un ilgtspēja” paredz būtisku finansējumu tieši kopienām, kas nemateriālo kultūras mantojumu (NKM) uztur dzīvu un nemitīgi to atjauno. Finansējumam var pieteikties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un uzņēmumi, kas minēti Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta pieteikumos. Sarakstu iespējams skatīt ŠEIT. Organizācijas var prasīt finansējumu ikdienas darbībai, kā arī izejvielu un pamatmateriālu iegādei, kas ir saistīti ar attiecīgā NKM elementa ilgtspējas un attīstības nodrošināšanu.

Dziesmu un deju svētku tradīcija ir viena no Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saraksta vērtībām, kas iekļauta arī UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Reprezentatīvajā sarakstā. 2021. gadā VKKF finansējums jaunajā mērķprogrammā ir pieejams arī Dziesmu un deju svētku kopienas koprepertuāra nozarēm, lai veicinātu jaunu kultūras piedāvājumu un jaunrades procesu. Projektu konkursa ietvaros nevaldības organizācijas var pretendēt uz finansējuma piešķiršanu jaundarbu pasūtīšanai, oriģinālrepertuāra, koncertuzveduma un citu jaunu kultūras produktu sagatavošanai. Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina koprepertuāra nozaru pārstāvjus izmantot šo iespēju un pieteikties valsts atbalstam.

Nemateriālais kultūras mantojums var pastāvēt tikai tad, ja to uztur šī mantojuma kopiena. Tāpēc līdz ar jauno VKKF mērķprogrammu tiek dota iespēja stiprināt organizāciju darbības kapacitāti un sniegta motivācija Dziesmu un deju svētku kopienas radošajām izpausmēm.

Nemateriālā kultūras mantojuma padomes priekšsēdētāja Māra Mellēna uzsver, ka ”viens no būtiskākajiem nemateriālā kultūras mantojuma pastāvēšanas nosacījumiem ir tā kopšana, kas balstīta pašiniciatīvā, tā iedzīvināšana lietojumā – katram pašam savā ikdienā, lielākās un mazākās kopienās. Ikreiz tas samērojams ar ikdienas vai svētku situāciju, mantinieku vēlmēm un vajadzībām, vienlaikus saglabājot cieņu pret mantoto tradīciju. Mērķprogramma dod iespēju atbalstīt nemateriālā mantojuma kopējus dažādos rīcības virzienos -  mantojuma saglabāšanā, tālāknodošanā un jaunu, tradīcijā balstītu artefaktu radīšanā.”

Projektu konkursa nolikums un detalizēta informācija par mērķprogrammu pieejama ŠEIT.