Kultūras centri
foto

Laikā no 2023. gada oktobra līdz 2023. gada decembrim  Latvijas Kultūras darbinieku biedrība ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu*  īstenoja projektā “Latvijas kultūras centru iesaiste Eiropas kultūras centru projektos” plānotās pieredzes apmaiņas aktivitātes Vācijā (Hamburgā) un Lietuvā (Vievē, Šauļos, Viļņā unTraķos).

Tika sasniegti šādi izvirzītie projekta mērķi:

  1.  veicināt sadarbību starp Eiropas kultūras centriem un iniciēt jaunus sadarbības projektus un programmas kultūras centru darbības jomā;
  2. aktivizēt pieredzes apmaiņu starp Eiropas kultūras centriem Covid-19 krīzes seku novēršanā, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību un piekļūstamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Sadarbības veidošana starp Eiropas kultūras institūcijām ir viens no prioritārajiem Eiropas Savienības darbības virzieniem kultūras jomā. Lai iesniegtu projektus tādās Eiropas Savienības programmās kā "Radošā Eiropa", "Erasmus Plus" u.c. viens no pamatnosacījumiem ir Eiropas valstu kultūras organizāciju savstarpējā sadarbība. Latvijā daudziem kultūras centriem joprojām trūkst pieredzes gan starptautisku projektu izstrādē, gan sadarbības partneru piesaistīšanā, tādēļ projekts tika veidots arī kā tīklošanās un projektu ideju ģenerēšanas platforma, lai dotu iespēju Eiropas kultūras centriem ne tikai apmainīties ar projektu idejām, bet arī veidot reālus nākotnes sadarbības projektus. 

Pieredzes apmaiņas seminārs Hamburgā norisinājās laikā no 2023. gada 9. oktobra līdz 12. oktobrim, un tā ietvaros Latvijas Kultūras darbinieku biedrības  pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt piecus dažādu Hamburgas apkaimju socio-kultūras centrus, kā arī tikties ar Hamburgas socio-kultūras centru apvienības Stadtkultur Hamburg vadītāju Korinnu Aihneri (Corinne Eichner).

Projekta aktivitātē piedalījās deviņi Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes pārstāvji un biedrības biedri. Kā sadarbības partneri projektā piedalījās Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kuru pārstāvēja tā direktore Signe Pujāte un sabiedrības līdzdalības projektu vadītāja Aiga Vasiļevska,  kā  arī Rīgas domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments, kuru pārstāvēja Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite.

Pieredzes apmaiņas semināra laikā piecos Hamburgas kultūras centros tika pārrunāti socio-kultūras centru darbības pamatprincipi (pievēršot uzmanību arī Covid-19 krīzes seku novēršanas jautājumiem), galvenie darbības virzieni, cilvēkresursu,  finansēšanas un pārvaldības modeļi. Hamburgā dažādās pilsētas apkaimēs darbojas 28 socio-kultūras centri, kas saņem finansiālu atbalstu no Hamburgas pašvaldības.  To profesionālās intereses nozares līmenī pārstāv Hamburgas socio-kultūras apvienība Stadtkultur Hamburg, kas,  savukārt, ir Vācijas socio-kultūras apvienības Bundesverband Soziokultur dalībniece. Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta finanšu resursu piesaistes un cilvēkresursu piesaistes problemātikai kultūras centros, kā arī darbam ar dažādām mērķauditorijas grupām. Līdzīgi kā Latvijā, arī Vācijā daļu finansējuma papildus pašvaldības dotācijai socio-kultūras centri piesaista no dažādiem finanšu avotiem- izstrādājot projektus vietēja, reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa projektu konkursos un programmās, piesaistot sponsorus un ziedotājus, kā arī gūstot ieņēmumus no telpu nomas, pārdotajām pasākumu biļetēm u.c. Atšķirībā no Latvijas, būtiska loma socio-kultūras centru darbībā ir brīvprātīgo darbinieku un praktikantu piesaistei, kas sakņojas Vācijas brīvprātīgā (sociālā) darba  ilgstošajās tradīcijās un valstī izveidotajā brīvprātīgā darba atbalsta sistēmā. Liela uzmanība Hamburgas socio-kultūras centros  tiek pievērsta darbam ar sociāli mazāk aizsargātajām grupām - senioriem (īpaši- vientuļajiem senioriem), bērniem un jauniešiem (t.sk. no nelabvēlīgajām ģimenēm), sievietēm, bēgļiem un migrantiem, cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, cilvēkiem ar invaliditāti.

Būtiski atzīmēt, ka socio-kultūras centru darbība Vācijā ietver ne tikai kultūras un brīvā laika pavadīšanas funkciju veikšanu, bet mūžizglītības un sociālās funkcijas, t.sk. sabiedrības saliedēšanas un integrācijas funkcijas, kurām ir ļoti liela nozīme šo centru darbībā. LKDB valdes pārstāvji un Hamburga socio-kultūras centru apvienības vadītāja Korinna Aihnere vienojās par turpmāku sadarbību kopīgu projektu veidošanā starp Latvijas un Hamburgas kultūras centriem. Kā pirmais no tiem iecerēta kopīga sadarbība Eiropas Kultūras centru tīklojuma (European Network of Cultural Centres) konferences Moving Network programmas sagatavošanā, kas notiks Rīgā, 2024. gada 3. - 6.jūnijā.

Pieredzes apmaiņas seminārs Lietuvā norisinājās laikā no 2023. gada 10. decembrim  līdz 12. decembrim, projekta aktivitātē piedalījās divi Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes pārstāvji un četri biedrības biedri. Vizītes ietvaros Latvijas Kultūras darbinieku biedrības  pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt  kultūras centrus Vievē, Šauļos, Viļņā un Traķos, kā arī tikties ar Lietuvas kultūras centru asociācijas valdi. Tikšanās laikā tika apspriestas kultūras centru attīstības aktualitātes Baltijas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot Lietuvas Kultūras centru likuma jaunās redakcijas apspriešanai, amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojuma sistēmai Lietuvā un Latvijā, kā arī kultūras centru praktiskā menedžmenta jautājumiem  un pieredzes apmaiņai Covid-19 krīzes seku novēršanā.

Tikšanās laikā tika apspriesta arī turpmākā Latvijas Kultūras darbinieku biedrības un Lietuvas Kultūras centru asociācijas sadarbība, kā arī sadarbības iespējas nākotnē starp Lietuvas un Latvijas kultūras centriem un iesaiste Eiropas Kultūras centru asociācijas starptautiskās konferences organizēšanā  2024. gada jūnijā, Rīgā.

 

Latvijas Kultūras darbinieku biedrība noslēgusi līgumu (Nr. 13.1.4.0/23/I/029.) ar Centrālo Finanšu Līgumu aģentūru par projekta “Latvijas kultūras centru iesaiste Eiropas kultūras centru projektos īstenošanu, kas norisinās 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām ietvaros.

Projekta mērķis: veicināt sadarbību starp Eiropas kultūras centriem un iniciēt jaunus sadarbības projektus un programmas kultūras centru darbības jomā; aktivizēt pieredzes apmaiņu starp Eiropas kultūras centriem Covid-19 krīzes seku novēršanā, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību un piekļūstamību. Projekta īstenošanas laiks ir seši mēneši (2023. gada jūlijs - 2023. gada decembris). Projekta kopējā atbalsta summa ir 9 940.50 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrības līdzdalības projektu vadītāja Aiga Vasiļevska
LKDB valdes locekle, projektu vadītāja Dita Pfeifere