LNKC līdz 16. jūnijam aicina pieteikt pretendentus kora, latviešu skatuviskās dejas, pūtēju orķestru un vokālo ansambļu nozaru konsultatīvajām padomēm.  

Aicinām pieteikt pretendentus šādām nozaru konsultatīvajām padomēm:

  • kora nozares padomei (3 eksperta vietas);
  • latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvajai padomei (1 eksperta vieta);
  • pūtēju orķestru nozares konsultatīvajai padomei (1 eksperta vieta);
  • vokālo ansambļu nozares konsultatīvajai padomei (1 eksperta vieta). 

Darbam padomēs izvirza pretendentu, kurš atbilst šādiem kritērijiem: atbilstoša izglītība vai zināšanas un profesionālā pieredze nozarē, izpratne par nozares saturu, darbību un attīstību ilgtermiņā, izpratne par starpnozaru sadarbību un sabiedrības līdzdalības principiem nozarei nozīmīgu mērķu sasniegšanā. 

Pretendentus koru nozarei var izvirzīt NVO, kuras darbība saistīta ar koru nozari, LNKC izveidoto Koru apriņķu koru virsdiriģenti, amatierkoru diriģenti; 

Latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvajai padomei –  NVO, kuras darbība saistīta ar šo nozari, LNKC izveidoto Deju apriņķu deju kolektīvu virsvadītāji, deju kolektīvu vadītāji; 

Pūtēju orķestru nozarē  – NVO, kuras darbība ir saistīta ar šo nozari, LNKC izveidoto Pūtēju orķestru novadu virsdiriģenti, amatieru pūtēju orķestru diriģenti;  

Vokālo ansambļu nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar vokālās mākslas jomu, vokālo ansambļu vadītāji. 

Pieteikumu, pretendenta parakstītu apliecinājumu par kandidatūras izvirzīšanu un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju aicinām iesniegt LNKC personīgi, sūtot pasta sūtījumā (adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu lnkc@lnkc.gov līdz 16. jūnijam

Nozaru konsultatīvās padomes tiek izveidotas, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozarēs, nemateriālā kultūras mantojuma un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.