Kas ir un kas nav apkopojumā?

Apkopojumā ietvertas daudzveidīgas kultūras norises, kas regulāri vai saskaņā ar konkrētās kultūras institūcijas repertuāru pieejamas skolēnu auditorijai un kuras var apmaksāt, izmantojot programmas "Latvijas skolas soma" finansējumu.

Valsts kultūras iestāžu (tas ir, valsts kapitālsabiedrību teātru, koncertiestāžu, muzeju u. c.) piedāvājums var tikt izmantots programmas saturā arī tad, ja norise nav specifiski norādīta apkopojuma tabulā. Pedagogi lemj par katras konkrētās norises atbilstību mācību saturam un noteiktai vecumgrupai.

Informācija tiek regulāri atjaunota un papildināta.

Norises, kas nav pieejamas regulāri un ilgstoši (piemēram, izstādes vai īpaši koncerti, kas notiek tikai vienu vai dažas reizes), apkopojumā netiek iekļautas.

Kas iekļauts apkopojumā? 

Apkopojumā iekļautas kultūras norises mūzikas, teātra, dejas, cirka, vizuālās mākslas, kino, arhitektūras, dizaina, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un literatūras un grāmatniecības jomās. Tas nav norišu kalendārs, bet gan informācija par ilgākā laika posmā regulāri pieejamām kultūras norisēm, ko iespējams atlasīt pēc lietotājam vajadzīgām pazīmēm, t.sk., vecumposma/klašu grupām, kultūras nozarēm un citiem kritērijiem.

Ja iecerētā norise nav iekļauta tabulā?

Ja norise nav iekļauta apkopumā, tās finansēšana jāsaskaņo ar programmas "Latvijas skolas soma" komandu, nosūtot informāciju par norises satura veidotāju, nosaukumu un formātu, kā arī īsu aprakstu uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv. Varat izmantot veidlapu jaunu norišu pieteikšanai, lūdzot to aizpildīt iecerētās norises satura veidotājam.

Kam?

Piedāvāto kultūras norišu apkopojums veidots tā, lai palīdzētu mācību iestāžu vadītājiem un skolotājiem gūt ieskatu bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu klāstā dažādās kultūras nozarēs, kas palīdz apgūt mācību saturu, tai skaitā izmantojams skolēnu kultūras kompetences attīstīšanai. Informācija noderīga arī skolēniem, kā resurss, uz kura pamata iegūt informāciju un veikt pamatotas izvēles.

Apkopojumu var izmantot arī ģimenes, pašvaldību kultūras jomas speciālisti, kultūras institūcijas, potenciālie skolu atbalstītāji un sadarbības partneri, kā arī mediji, jo šī ir plašākā vienkopus pieejamā informācija par Latvijas kultūras institūciju un profesionāļu piedāvājumu skolēnu auditorijai. Apkopojums izmantojams, lai pakāpeniski un savlaicīgi plānotu skolēnu kultūras pieredzes veidošanos, atbilstoši skolēnu vecumam un sasaistot ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Ērtākai un detalizētākai informācijas atlasei ir iespējams izmantot sadaļu filtrus.

Kā lietot? 

Dokumentā, kas pieejams Excel tabulu formātā, ietverts norises/pasākuma nosaukums, informācija par organizatoriem/satura veidotājiem, īss norises apraksts, valoda, ilgums, iespējamās skolēnu līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei.  

Pievērsiet uzmanību, ka lietotāju ērtībai atsevišķi izdalītas pieejamās digitālās norises.

Pamācība programmā iekļauto kultūras norišu Excel tabulas lietošanai

Kultūras norišu izlases

Katru mēnesi programmas "Latvijas skolas soma" komanda veido aktuālāko norišu izlases. Tās katru mēnesi saņem programmas koordinatori. Kultūras norišu izlases pieejamas mājaslapā: https://www.lnkc.gov.lv/lv/programmas-latvijas-skolas-soma-kulturas-norisu-izlases

Informācija kultūras norišu veidotājiem

Lai pieteiktu jaunas kultūras un mākslas norises, kas būs pieejamas ilgākā laika posmā, aicinām aizpildīt norišu pieteikuma anketu un sūtīt to uz e-pastu: pasts@latvijasskolassoma.lv. Sazinieties ar programmas komandu arī lai izmaiņu gadījumā papildinātu un/vai precizētu jau esošo informāciju,

Kultūras norišu pieteikuma anketa pieejama šeit: https://www.lnkc.gov.lv/lv/pieteikt-jaunu-kulturas-norisi

cilvecins

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens vairāk nekā 220 000 Latvijas bērniem un jauniešiem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Plašāku informāciju par programmu "Latvijas skolas soma" aicinām skatīt www.latvijasskolassoma.lv,