Lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Digitālo mācību līdzekļu platformas (turpmāk tekstā – Platforma) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu.
  2. Platformu uztur un administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģ. Nr. LV90000049726, adrese Pils laukums 4, Rīga, LV 1053, epasts: (turpmāk tekstā – Centrs).
  3. Platforma ir noteiktam sabiedrības lokam paredzēta mācību aktivitāšu un izglītojošu materiālu platforma. Platforma ir pieejama interneta vietnē www.lnkc.gov.lv, atsevišķi materiāli pieejami mobilajās aplikācijās (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).
  4. Centrs ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Platformas lietošanas noteikumus. Jebkuras Platformas lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Platformā.
  5. Informācija Platformā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma.
  6. Lietošanas noteikumi ir izvietoti Platformas ietvaros un ir brīvi pieejami ikvienam Platformas lietotājam.
  7. Platformā var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā interneta mājas lapa var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties mājas lapas ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz Platformas lapu. Centrs nav saistīts ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.
  8. Piekrišana Platformas lietošanas noteikumiem:
  9. Lietotājs var lietot Platformu  un izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus (pakalpojumu) tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Platformas lietošanas noteikumiem un pilnībā, bez nosacījumiem tiem piekrīt. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Platformas lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā.
  10. Izteikt savu piekrišanu Platformas lietošanas noteikumiem lietotājs var uzklikšķinot uz izvēles „Piekrītu”.
 2. Platformas lietošanas kārtība
  1. Platformas lietotājam ir aizliegts izmantot Platformā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.
  2. Platformā ir pieejams piedāvāto pakalpojumu apraksts. Platformas lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms attiecīgā pakalpojuma izmantošanas uzsākšanas. Platformas lietotājam nav pienākums lietot kādu no piedāvātajiem pakalpojumiem.
  3. Platformas lietotājs piekrīt, ka:
   1. Platformā iekļauto izglītojošo materiālu saturs, kā arī Platformas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Platformas lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības;
   2. Centrs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt piekļuvi Platformā piedāvātajiem izglītojošajiem materiāliem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Platformas vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Platformas slēgšanu).
  4. No Platformas lietotāja var tikt pieprasīta informācija (piemēram e-pasta adrese), kas ir nepieciešama, lai lietotāju piereģistrētu izglītojošo materiālu izmantošanai. Platformas lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru sniegs Platformas lietotājs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.
  5. Platformas lietotājs ir tiesīgs izmantot Platformu un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus vienīgi saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
  6. Platformas lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Platformas un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.
  7. Platformā ir aizliegts veikt darbības, kas:
   1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
   2. aizskar personas godu un cieņu;
   3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
   4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
   5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
   6. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;
   7. pārkāpj normatīvos aktus.
  8. Platformas lietotājam ir aizliegts izmantot Platformā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.
  9. Centrs nav atbildīgs par:
   1. Platformas lietotāja saistībām. Platformas lietotājs nes visu atbildību par šajos noteikumos noteikto Platformas lietotāja saistību pārkāpšanu un no tā izrietošajām sekām;
   2. Platformas pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Platformas darbībā.
  10. Visi Platformā pieejamie pakalpojumi tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, bez nekādām papildus garantijām no Centra. Centrs nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Platformas lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Platformu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
  11. Platformas lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Centra tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Centru un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Platformu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Platformas lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
 3. Jurisdikcija
  1. Attiecības starp Platformas lietotājiem un Centru (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 4. Autortiesības un citas tiesības
  1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi Centram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Centram un trešajām personām.
  2. Platforma satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz minētajiem objektiem pieder Centram vai arī Centram ir šo tiesību īpašnieka(u) atļauja izmantot materiālu Platformā.