Lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Digitālo mācību līdzekļu platformas (turpmāk tekstā – Platforma) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Platformas reģistrēts lietotājs vai nav reģistrējis Platformā lietotāja kontu.
  2. Platformu uztur un administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģ. Nr. LV90000049726, adrese Pils laukums 4, Rīga, LV 1053, epasts: (turpmāk tekstā – Centrs).
  3. Platforma ir noteiktam sabiedrības lokam paredzēta mācību aktivitāšu un izglītojošu materiālu platforma. Platforma ir pieejama interneta vietnē www.lnkc.gov.lv, atsevišķi materiāli pieejami mobilajās aplikācijās (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).
  4. Centrs ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Platformas lietošanas noteikumus. Jebkuras Platformas lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Platformā.
  5. Informācija Platformā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma.
  6. Lietošanas noteikumi ir izvietoti Platformas ietvaros un ir brīvi pieejami ikvienam Platformas lietotājam.
  7. Platformā var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā interneta mājas lapa var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties mājas lapas ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz Platformas lapu. Centrs nav saistīts ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.
 2. Piekrišana Platformas lietošanas noteikumiem
  1. Lietotājs var lietot Platformu, reģistrējoties tajā, uni izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus (pakalpojumu) tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Platformas lietošanas noteikumiem un pilnībā, bez nosacījumiem tiem piekrīt. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Platformas lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā.
  2. Izteikt savu piekrišanu Platformas lietošanas noteikumiem lietotājs var uzklikšķinot uz izvēles „Piekrītu”
 3. Platformas reģistrēšanas kārtība
  1. Lai kļūtu par Platformas reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Platformas noteiktā reģistrēšanās kārtība.
  2. Ikvienam Platformas reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Platformas reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Lietotāja pieejas parole tiek nosūtīta uz reģistrējoties norādīto e-pasta adresi.
  3. Katram reģistrētajam Platformas lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Platformas piekļuves datus. Ja Platformā tiek veiktas darbības ar reģistrēta Platformas lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Platformas lietotājs.
  4. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par reģistrāciju, lūdzam sazināties ar Platformas administratoru e-pastā: .
 4. Platformas lietošanas kārtība
  1. Platformas lietotājam ir aizliegts izmantot Platformā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.
  2. Platformā ir pieejams piedāvāto pakalpojumu apraksts. Platformas lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms attiecīgā pakalpojuma izmantošanas uzsākšanas. Platformas lietotājam nav pienākums lietot kādu no piedāvātajiem pakalpojumiem.
  3. Platformas lietotājs piekrīt, ka:
   1. Platformā sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Platformas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Platformas lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības;
   2. Centrs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Platformā piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam Platformas lietotājam vai visiem Platformas lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Platformas vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Platformas slēgšanu). Saistībā ar minēto Platformas lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.
  4. Platformas lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Platformu. un tajā piedāvātos pakalpojumus.
  5. No Platformas lietotāja var tikt pieprasīta informācija (piemēram e-pasta adrese), kas ir nepieciešama, lai lietotāju piereģistrētu pakalpojumu izmantošanai. Platformas lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru sniegs Platformas lietotājs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.
  6. Platformas lietotājs ir tiesīgs izmantot Platformu un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus vienīgi saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
  7. Platformas lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Platformas un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.
  8. Centrs var deaktivizēt piekļuvi Platformas lietotāja kontam pēc sava ieskata un bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst Platformas lietotāja profilu un/vai tajā iekļauto informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Platformai uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus. Platformas lietotājs saistībā ar minēto neceļ nekādas prasības vai pretenzijas pret Centru. Ja tiek deaktivizēta piekļuve Platformas lietotāja kontam, Platformas lietotājam var tikt liegta piekļuve pakalpojumiem.
  9. Platformas lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru nosūta Centram vai tā darbiniekiem (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk, tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas nosūtīšanas rezultātā.
  10. Centram ir tiesības apstrādāt Platformas lietotāja sniegto informāciju (t.sk., personas datus) bez atsevišķa saskaņojuma vai piekrišanas no Platformas lietotāja puses.
  11. Platformas lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar Platformas lietotāja kontu Platformā. Tikai un vienīgi Platformas lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas caur Platformas lietotāja kontu. Ja Platformas lietotājs uzzina par paroles vai konta neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties ir jāinformē Centrs.
  12. Centrs, izvietojot informāciju Platformā vai ar e-pasta starpniecību, ir tiesīgs informēt Platformas lietotājus par dažāda veida aktualitātēm. Šīm darbībām nav nepieciešams Platformas lietotāja saskaņojums vai atļauja.
  13. Platformā ir aizliegts veikt darbības, kas:
   1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
   2. aizskar personas godu un cieņu;
   3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
   4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
   5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
   6. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;
   7. pārkāpj normatīvos aktus.
  14. Platformas lietotājam ir aizliegts izmantot Platformā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.
  15. Centrs nav atbildīgs par:
   1. Platformas lietotāja saistībām. Platformas lietotājs nes visu atbildību par šajos noteikumos noteikto Platformas lietotāja saistību pārkāpšanu un no tā izrietošajām sekām;
   2. Platformas pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Platformas darbībā, Platformas lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām Platformas lietotāja profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.
  16. Visi Platformā pieejamie pakalpojumi tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, bez nekādām papildus garantijām no Centra. Centrs nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Platformas lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Platformu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
  17. Platformas lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Centra tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Centru un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Platformu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Platformas lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
 5. Jurisdikcija
  1. Attiecības starp Platformas lietotājiem un Centru (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 6. Autortiesības un citas tiesības
  1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi Centram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Centram un trešajām personām.
  2. Platforma satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz minētajiem objektiem pieder Centram vai arī Centram ir šo tiesību īpašnieka(u) atļauja izmantot materiālu Platformā.
 7. Privātuma politika
  1. Platformas lietotājs piekrīt, ka visa Platformas lietotāja sniegtā informācija un dati tiks izmantoti, apstrādāti un glabāti Centra datu bāzē. Personiskā informācija tiks apkopota, kad Platformas lietotājs reģistrējas piedāvāto pakalpojumu saņemšanai.
  2. Apmeklējot Platformu un izmantojot kādu no pakalpojumiem automātiski tiek reģistrēta informācija par datora IP adresi, pārlūkprogrammas veidu, pieprasījuma datumu un laiku.
  3. Iegūtā informācija ( neidentificējot konkrētus Platformas lietotājus un neizpaužot to personas datus) tiek izmantota, lai:
   1. nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu;
   2. veiktu pārbaudes, izpēti un analīzi, kas ietekmē un uzlabo Platformas tehnoloģijas un pakalpojumus;
   3. sazinātos ar Platformas lietotāju;
   4. paziņotu Platformas lietotājam par jauniem pakalpojumiem.
  4. Centrs nesniedz  informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumus:
   1. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Centrs saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
   2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Centrs konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Centra, Platformas lietotāju vai citu personu intereses;
   3. kas paredzēti normatīvajos aktos.
  5. Reģistrējoties Platformā un/vai lietojot Platformu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Centram ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
   1. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Centrs saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
   2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Centrs konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Centra, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.
  6. Centra tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
  7. Reģistrējoties Platformā un/vai lietojot Platformu, Platformas lietotājs piekrīt, ka Centrs veic attiecīgā Platformas lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
  8. Platformas lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Centrs.
  9. Centrs ir tiesīgs uzskatīt, ka tam sniegtā informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu atbilst patiesībai un ka persona, no kuras šāda informācija ir saņemta, ir tiesīga to sniegt Centram.
  10. Platformas lietošana apliecina Platformas lietotāja piekrišanu, kā arī iestādes/uzņēmuma/institūcijas, kuras vārdā lietotājs lieto Platformu un kura informācija tiek iesniegta (ja tāda ir), piekrišanu šai privātuma politikai, ieskaitot informācijas apkopošanu un izmantošanu, un apliecina arī piekrišanu Platformas lietošanas noteikumiem.